Vertrouwenspersoon: Jaap Weltevrede, tel. 06-51512742

Vertrouwenspersoon: Jaap Weltevrede, tel. 06-51512742

Een vertrouwenspersoon is er voor vrijwilligers, kinderen en ouders die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit: Het verzorgen van eerste opvang van vrijwillgers, kinderen of ouders die hulp en advies nodig hebben naar aanleiding van een melding. Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures. Het desgewenst begeleiden, als de klager de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of bestuur van de stichting.
Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
Het adviseren en ondersteunen van vrijwilligers en het bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met uw informatie. Er is een geheimhoudingsplicht.